REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FF-24 (wa┼╝ny od 01.01.2021 r.)

Niniejszy Regulamin okre┼Ťla ogólne warunki oraz zasady dzia┼éania sklepu internetowego www.ff-24.com. Sklep internetowy prowadzony przez Organizatora jest platform─ů sprzeda┼╝ow─ů, za po┼Ťrednictwem której zarówno Organizator jak i Sprzedawca ┼Ťwiadczy na rzecz Klientów us┼éugi drog─ů elektroniczn─ů, jak równie┼╝ za po┼Ťrednictwem której Klient ma mo┼╝liwo┼Ť─ç zapoznania si─Ö oraz zawarcia umowy Sprzeda┼╝y poprzez zamówienie, na Towary prezentowane przez Organizatora / Sprzedaj─ůcych. W tym celu Organizator udost─Öpnia Klientom oraz Sprzedaj─ůcym odpowiednie narz─Ödzia systemowe, teleinformatyczne, technologiczne oraz ┼Ťwiadczy us┼éugi na zasadach okre┼Ťlonych w Regulaminie.


§1 Podstawowe definicje

1. Sklep internetowy – niniejszy sklep internetowy dzia┼éaj─ůcy w domenie ff-24.com

2. Sprzedawca – FF-24 Sp. z o.o., NIP: XXX-XX-XX-XXX, dokonuj─ůcy faktycznej czynno┼Ťci sprzeda┼╝y, jako niezale┼╝ny podmiot prowadz─ůcy w┼éasn─ů dzia┼éalno┼Ť─ç gospodarcz─ů, oferuj─ůcy klientom towary i produkty z oferty Sklepu. Pe┼éna lista Sprzedawców dost─Öpna jest na stronie internetowej sklepu.

3. Organizator - FF-24 Sp. z o.o., NIP: XXX-XX-XX-XXX.

4. Adres mailowy do kontaktu - adres mailowy: team@ff-24.com

5. Klient – osoba fizyczna posiadaj─ůca pe┼én─ů zdolno┼Ť─ç do czynno┼Ťci prawnych, która zawar┼éa lub zamierza zawrze─ç umow─Ö sprzeda┼╝y.

6. Konsument – art. 221 KC: osoba fizyczna dokonuj─ůca ze Sprzedawc─ů czynno┼Ťci prawnej niezwi─ůzanej bezpo┼Ťrednio z jej dzia┼éalno┼Ťci─ů gospodarcz─ů lub zawodow─ů.

7. Umowa sprzeda┼╝y – umowa sprzeda┼╝y Produktu zamieszczonego na stronie w/w Sklepu internetowego zawierana albo zawarta mi─Ödzy Klientem, a Sprzedawc─ů za po┼Ťrednictwem Sklepu internetowego.

8. Towar/Us┼éuga – Produkt, rzecz ruchoma, któr─ů Klient nabywa za po┼Ťrednictwem Sklepu internetowego tj. materia┼é budowlany w postaci m.in.: okna, drzwi, bramy gara┼╝owe, ogrodzenia, akcesoria, dostawa towarów (przy wybranej opcji dostawy).

9. Zamówienie – o┼Ťwiadczenie woli Klienta, z┼éo┼╝one w formie wype┼énionego formularza za po┼Ťrednictwem Sklepu internetowego okre┼Ťlaj─ůce: rodzaj i ilo┼Ť─ç Towaru znajduj─ůcego si─Ö w asortymencie Sklepu internetowego w chwili sk┼éadania zamówienia, sposób zap┼éaty, sposób dostarczenia Towaru, miejsce wydania Towaru oraz dane Klienta, jak równie┼╝ dane Sprzedawcy.

10. Formularz zamówienia – elektroniczna us┼éuga, formularz na no┼Ťniku elektronicznym dost─Öpny w Sklepie internetowym, umo┼╝liwiaj─ůcy z┼éo┼╝enie i realizacj─Ö Zamówienia, mi─Ödzy innymi za pomoc─ů dodawania Produktów do elektronicznego koszyka oraz okre┼Ťlaj─ůcy warunki Umowy Sprzeda┼╝y, w tym sposób dostawy i p┼éatno┼Ťci.

11. Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim zamówienie z┼éo┼╝one przez Klienta Sklepu internetowego zostanie wyprodukowane, skompletowane, zapakowane, opiecz─Ötowane przez Sprzedawc─Ö i przekazane do dor─Öczenia wybran─ů przez Klienta form─ů dostawy.

12. Dzie┼ä roboczy – jeden dzie┼ä od poniedzia┼éku do pi─ůtku z wy┼é─ůczeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

13. Ustawa o prawach Konsumenta- ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U 2014 poz. 827 wraz z pó┼║n. zm.).

14. Kodeks Cywilny (KC/kc) – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. z 2014 r., poz. 121 wraz z pó┼╝n.zm.);

15. Regulamin – niniejszy regulamin.

16. Cena – okre┼Ťlona w z┼éotych polskich lub w innej walucie wynagrodzenia brutto (uwzgl─Ödniaj─ůca podatek) nale┼╝na Sprzedaj─ůcemu tytu┼éem przeniesienia w┼éasno┼Ťci Produktu na Klienta zgodnie z Umow─ů Sprzeda┼╝y. Cena nie zawiera kosztów dostawy, chyba ┼╝e warunki Promocji stosowanej przez Sklep lub Sprzedawc─Ö stanowi─ů inaczej.

17. Konto – Us┼éuga Elektroniczna, oznaczony indywidualn─ů nazw─ů (Loginem) i Has┼éem jako podany przez Klienta zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Organizatora, pozwalaj─ůcy na korzystanie przez Klienta z dodatkowych funkcjonalno┼Ťci/us┼éug. Klient uzyskuje dost─Öp do Konta za pomoc─ů Loginu i Has┼éa. Klient loguje si─Ö na swoje Konto po dokonaniu rejestracji w Sklepie Internetowym. Konto umo┼╝liwia zapisywanie i przechowywanie informacji o danych adresowych Klienta do wysy┼éki Produktów, ┼Ťledzenie statusu Zamówie┼ä, dost─Öp do historii Zamówie┼ä, oraz innych us┼éug udost─Öpnianych przez Organizatora.

18. Koszyk - us┼éuga udost─Öpniana ka┼╝demu Klientowi, który korzysta ze Sklepu Internetowego, polegaj─ůca na umo┼╝liwieniu mu ┼éatwego dokonania zapyta┼ä lub z┼éo┼╝enia Zamówienia Produktu/ów. Koszyk zawiera ceny poszczególnych Produktów i wszystkich Produktów ┼é─ůcznie (w tym koszty dostawy), przewidywany terminu dostawy Produktów. Koszyk gromadzi sk┼éadane przez Klienta oferty zawarcia Umowy Sprzeda┼╝y.

19. Login– adres e-mail Klienta podany w ramach Sklepu Internetowego podczas tworzenia Konta.

20. Promocje - szczególne warunki sprzeda┼╝y lub ┼Ťwiadczenia us┼éug przez Organizatora b─ůd┼║ Sprzedawc─Ö, uregulowane na zasadach wyra┼╝onych w ramach Sklepu Internetowego, proponowane przez Organizatora na okre┼Ťlonych zasadach, z których Klient mo┼╝e skorzysta─ç.

 

§2 Postanowienia ogólne

1. Organizator o┼Ťwiadcza, ┼╝e przestrzega wszelkich wymaganych zasad ochrony danych osobowych Klientów jakie s─ů przewidziane mi─Ödzy innymi Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z przepisami Rozporz─ůdzenia Rady UE 2016/679 (z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dz. Urz. UE.L. Nr 119). Klient wyra┼╝a zgod─Ö na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych wy┼é─ůcznie w celu bezpo┼Ťrednio zwi─ůzanym z realizacj─ů zamówionej w Sklepie internetowym Us┼éugi/Towaru. Szczegó┼éowe warunki gromadzenia, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych przez Organizatora okre┼Ťlone zosta┼éy w „Polityce prywatno┼Ťci” Sklepu internetowego.

2. Sk┼éadaj─ůc zamówienia w Sklepie, Klient ma mo┼╝liwo┼Ť─ç zapoznania si─Ö z Regulaminem oraz Polityk─ů prywatno┼Ťci, akceptuj─ůc ich tre┼Ť─ç poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu. Do realizacji zamówienia konieczna jest akceptacja postanowie┼ä Regulaminu. Zawarcie Umowy sprzeda┼╝y za po┼Ťrednictwem Internetu i akceptacja regulaminu poci─ůga za sob─ů obowi─ůzek zap┼éaty za zamówiony Towar.

3. Administrator danych stosuje odpowiednie ┼Ťrodki techniczne i organizacyjne zapewniaj─ůce ochron─Ö danych osobowych miarodajnie do zagro┼╝e┼ä oraz kategorii danych obj─Ötych ochron─ů. Przede wszystkim chroni dane przed ich udost─Öpnieniem, zabraniem, przetwarzaniem, utrat─ů, zmian─ů uszkodzeniem lub zniszczeniem przez osoby do tego nieuprawnione. Szczegó┼éowy zakres ochrony uregulowany zosta┼é zgodnie z wymaganiami w polityce Ochrony Danych osobowych (polityka bezpiecze┼ästwa, regulamin ochrony danych osobowych, instrukcja zarz─ůdzania systemem informatycznym).

4. Administratorem danych osobowych jest FF-24 Sp. z o.o. S.K.A., NIP: 734-35-13-091, 33-311 Wielogłowy, Wielogłowy 153, mail: sklep@ff-24.com

5. Ka┼╝dej osobie – Konsumentowi/klientowi, której dane s─ů przetwarzane przys┼éuguje prawo do:
a) nadzorowania i kontroli przetwarzania danych osobowych, dla których sprzedawca prowadzi zbiór danych klientów w/w sklepu;
b) uzyskania wyczerpuj─ůcej informacji, czy taki zbiór istnieje i jest prowadzony przez sprzedawc─Ö;
c) ustalenia kto jest administratorem danych, ustalenia jego adresu, siedziby, nazwy, w sytuacji gdy administratorem jest osoba fizyczna do ustalenia jej imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania;
d) uzyskania informacji o celu, zakresie, sposobie, czasie przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze;
e) uzyskania informacji w powszechnie zrozumia┼éej formie tre┼Ťci tych danych;
f) poznania ┼║ród┼éa, z którego pochodz─ů dane, które jej dotycz─ů, chyba ┼╝e administrator danych jest zobowi─ůzany do zachowania w tym zakresie w tajemnicy informacji niejawnych lub zachowania tajemnicy zawodowej;
g) ┼╝─ůdania uzupe┼énienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego zawieszenia lub ich usuni─Öcia, je┼╝eli s─ů one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zosta┼éy zebrane z naruszeniem ustawy albo s─ů ju┼╝ zb─Ödne do realizacji celu, dla którego zosta┼éy zebrane.

6. Klientowi/Konsumentowi zgodnie ust. 5 niniejszego paragrafu przys┼éuguje prawo wgl─ůdu w tre┼Ť─ç przetwarzanych danych osobowych, ich poprawiania, a tak┼╝e ┼╝─ůdania usuni─Öcia tych danych. Administrator danych osobowych jest obowi─ůzany, do uzupe┼énienia, uaktualnienia, sprostowania danych, czasowego lub sta┼éego wstrzymania przetwarzania lub ich usuni─Öcia ze zbioru na bie┼╝─ůco i od razu po zg┼éoszeniu, chyba ┼╝e ┼╝─ůdanie dotyczy danych osobowych, co do których tryb ich uzupe┼énienia, uaktualnienia lub sprostowania okre┼Ťlaj─ů odr─Öbne przepisy prawa w tym ustawy.

7. Klient w procesie finalizacji zamówienia wyra┼╝a zgod─Ö na gromadzenie i przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z przepisami Rozporz─ůdzenia Rady UE 2016/679 (z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dz. Urz. UE.L. Nr 119). Dane mog─ů by─ç przekazywane innemu podmiotowi tylko w sytuacji prawem wymaganych b─ůd┼║ niezb─Ödnych dla realizacji sk┼éadanego zamówienia.

8. Klient mo┼╝e wyrazi─ç zgod─Ö na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o charakterze reklamowym i handlowym drog─ů elektroniczn─ů przez zapisanie si─Ö do NEWSLETTERA.

9. Klient korzystaj─ůcy z Us┼éug Organizator realizowanych za po┼Ťrednictwem Sklepu internetowego zobowi─ůzany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu w zakresie jaki jest niezb─Ödny do realizacji z┼éo┼╝onego zamówienia i nie jest sprzeczny z obowi─ůzuj─ůcym prawem oraz z zasadami wspó┼é┼╝ycia spo┼éecznego.

10. Organizator realizuje zamówienia na terytorium Polski oraz zamówienia sk┼éadane przez Konsumentów w Europie, a po uprzednim ustaleniu warunków dostawy tak┼╝e w innych krajach.

11. Wszystkie znajduj─ůce si─Ö w sprzeda┼╝y Sklepu internetowego Towary zosta┼éy wprowadzone na rynek polski w sposób legalny i odpowiadaj─ůcy przepisom prawa. Informacje dotycz─ůce Towaru znajduj─ůce si─Ö na stronie Sklepu internetowego stanowi─ů zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. KC.

 

§3 Warunki ┼Ťwiadczenia us┼éug

1. Niniejszy Sklep internetowy ┼Ťwiadczy us┼éugi za pomoc─ů drogi elektronicznej, warunkiem przyst─ůpienia do umowy jest przede wszystkim wype┼énienie internetowego formularza zamówienia w celu zawarcia umowy sprzeda┼╝y oraz akceptacja regulaminu i polityki prywatno┼Ťci. Przyst─ůpienie do zawarcia umowy jest dobrowolne.

2. Umowa o ┼Ťwiadczenie us┼éug zawierana jest drog─ů elektroniczn─ů w postaci umo┼╝liwienia wype┼énienia formularza zamówienia Klientowi Sklepu internetowego, umowa zawierana jest na czas oznaczony w momencie przyst─ůpienia przez Klienta do wype┼énienia formularza oraz ulega rozwi─ůzaniu z chwil─ů odst─ůpienia od wype┼énienia formularza lub z chwil─ů przes┼éania wype┼énionego formularza Organizatora. Proces wype┼éniania formularza zamówienia jest zorganizowany tak, aby ka┼╝dy Klient mia┼é mo┼╝liwo┼Ť─ç zapoznania si─Ö z nim przed podj─Öciem decyzji o zawarciu umowy albo o dokonaniu zmiany umowy.

3. Zamówienie drog─ů elektroniczn─ů mo┼╝na sk┼éada─ç 24 godz. na dob─Ö 7 dni w tygodniu.

4. Koszty Klienta zwi─ůzane z dost─Öpem do sieci Internet i transmisj─ů danych ponoszone s─ů wy┼é─ůcznie przez Klienta zgodnie z taryf─ů swojego dostawcy z którym klient podpisa┼é umow─Ö o ┼Ťwiadczenie us┼éug internetowych.

 

§4 Warunki umowy

1. Dla dokonania zawarcia wa┼╝nej i wi─ů┼╝─ůcej strony Umowy sprzeda┼╝y Klient dokonuje wyboru zgodnie z wy┼Ťwietlon─ů ofert─ů Sklepu internetowego okre┼Ťlaj─ůc ilo┼Ť─ç Towaru jak─ů zamierza naby─ç oraz w razie takiej mo┼╝liwo┼Ťci wskazuj─ůc cechy zamawianego Produktu oraz odpowiednio jego specyfikacj─Ö. ┼ü─ůcznie z wyborem Towaru, Klient wype┼énia internetowy formularz zamówienia, wskazuj─ůc w nim dane niezb─Ödne do realizacji zamówienia przez Sprzedawc─Ö takie jak na przyk┼éad ilo┼Ťci, miejsce dostawy oraz formy p┼éatno┼Ťci, w oparciu o wy┼Ťwietlane Klientowi komunikaty i informacje dost─Öpne na stronie oraz zawarte w niniejszym Regulaminie.

2. Rejestracja Konta Klienta w Sklepie internetowym jest dobrowolna i nieodpłatna.

3. Niezw┼éocznie po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca przesy┼éa Klientowi drog─ů elektroniczn─ů na podany w trakcie sk┼éadania zamówienia adres poczty elektronicznej o┼Ťwiadczenie o przyj─Öciu zamówienia stanowi─ůce równocze┼Ťnie jego potwierdzenie.

4. Klient otrzymuje wiadomo┼Ť─ç e-mail zatytu┼éowan─ů „Zamówienie nr [numer zamówienia]” zawieraj─ůc─ů wszystkie istotne elementy Zamówienia. Ta wiadomo┼Ť─ç e-mail potwierdza tylko samo otrzymanie zamówienia i nie stanowi o┼Ťwiadczenia woli zawarcia umowy.

5. W razie w─ůtpliwo┼Ťci umow─Ö traktuje si─Ö za zawart─ů z momentem otrzymania przez Klienta drugiej wiadomo┼Ťci e-mail informuj─ůcej o przyj─Öciu do realizacji o tre┼Ťci „Zamówienie przyj─Öte do realizacji”. Ta wiadomo┼Ť─ç e-mail stanowi o┼Ťwiadczenie woli zawarcia umowy potwierdza zawarcie Umowy ze Sprzedawc─ů. Umow─Ö sprzeda┼╝y uwa┼╝a si─Ö za zawart─ů z chwil─ů otrzymania przez Klienta wiadomo┼Ťci e-mail, o której mowa powy┼╝ej. Umowa sprzeda┼╝y zawierana jest w j─Özyku polskim.

6. Ponadto wiadomo┼Ť─ç podsumowuj─ůca i potwierdzaj─ůca zamówienie zawiera wszystkie wcze┼Ťniej ustalone warunki umowy sprzeda┼╝y, a w szczególno┼Ťci ilo┼Ť─ç oraz rodzaj zamówionego Towaru, jego specyfikacj─Ö w przypadku zamówienia Towarów o indywidualnych w┼éa┼Ťciwo┼Ťciach okre┼Ťlonych przez Klienta Sklepu internetowego, ca┼ékowit─ů cen─Ö do zap┼éaty (okre┼Ťlon─ů w polskich z┼éotych) wraz z kosztami dostawy oraz wysoko┼Ťci─ů przyznanych rabatów (o ile dotyczy).

7. W przypadku posiadania przez Klienta wi─Ökszej ilo┼Ťci rabatów pochodz─ůcych z kilku ┼║róde┼é/promocji podlegaj─ů one ┼é─ůczeniu/sumowaniu tylko w sytuacji, gdy jest to wyra┼║nie okre┼Ťlone w Regulaminie promocji. W przypadku braku zapisu co do sposobu ┼é─ůczenia ró┼╝nych promocji/rabatów mo┼╝na wybra─ç tylko jeden rabat (jedn─ů promocj─Ö) przy danym zakupie.

 

§5 Realizacja zamówienia

1. Czas realizacji zamówienia w przypadku produktów oznaczonych dost─Öpno┼Ťci─ů „na zamówienie” okre┼Ťlany jest ka┼╝dorazowo na stronie produktu (termin realizacji biegnie od dnia otrzymania przez Klienta maila zatytu┼éowanego „zamówienie przyj─Öte do realizacji” – zgodnie z §4 ust. 5). Na d┼éugo┼Ť─ç realizacji zamówienia sk┼éada si─Ö przede wszystkim czas przygotowania zamówienia (produkcja, kompletowanie oraz pakowanie zamówienia, wydanie przesy┼éki kurierowi, a w wybranych przypadkach wykonanie Towaru). Czas dostawy zamówienia zale┼╝ny jest od wybranego sposobu dor─Öczenia.

2. W przypadku zaistnienia wyj─ůtkowych okoliczno┼Ťci lub braku mo┼╝liwo┼Ťci realizacji zamówienia we wskazanym w ust. 1 terminie, Sprzedawca niezw┼éocznie kontaktuje si─Ö z Klientem w celu ustalenia dalszego trybu post─Öpowania w tym ustalenia innego terminu realizacji zamówienia, zmiany sposobu dor─Öczenia.

 

§6 Dostawa

1. Dostawa Towaru odbywa si─Ö za po┼Ťrednictwem operatora Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej, Transportem firmowym, lub w inny sposób zaakceptowany przez strony niewi─ů┼╝─ůcy si─Ö z nadmiernymi i nieuzasadnionymi kosztami po stronie Sprzedawcy i Klienta.

2. Zamówione Towary dostarczane s─ů zgodnie z wyborem Klienta b─ůd┼║ to bezpo┼Ťrednio na adres Klienta wskazany w internetowym formularzu sk┼éadanego zamówienia i potwierdzonego przez Klienta, jako adres do wysy┼éki lub odbierane osobi┼Ťcie w punkcie odbioru osobistego pod adresem podanym w trakcie wykonywania zamówienia.

3. Towar zawsze zapakowany jest w sposób odpowiadaj─ůcy jego w┼éa┼Ťciwo┼Ťciom, tak aby nie ulega┼é podczas transportu uszkodzeniom, utracie b─ůd┼║ zniszczeniu.

4. Klient na bie┼╝─ůco jest informowany o kosztach dostawy, s─ů one podawane w trakcie wype┼éniania przez Klienta internetowego formularza zamówienia. Wysoko┼Ť─ç kosztów wysy┼éki zale┼╝y od kraju, do którego wysy┼éane jest zamówienie, ilo┼Ťci zamawianych towarów ich wagi oraz sposobu nadania przesy┼éki.

 

§7 Metody p┼éatno┼Ťci

1. Sprzedawca umo┼╝liwia p┼éatno┼Ť─ç za zamówiony Towar w formie przedp┼éaty na rachunek bankowy.

2. P┼éatno┼Ť─ç elektroniczna kart─ů kredytow─ů (Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro) lub przelewem internetowym bankowo┼Ťci elektronicznej za po┼Ťrednictwem serwisu p┼éatno┼Ťci internetowych Przelewy24.

 

§8 R─Ökojmia

1. Dostarczenie Towaru w ramach realizacji wynikaj─ůcych z r─Ökojmi za wady odbywa si─Ö na koszt Sprzedawcy.

2. Sprzedawca odpowiada z tytu┼éu r─Ökojmi, je┼╝eli wada zostanie stwierdzona przed up┼éywem dwóch lat od dnia wydania Towaru Konsumentowi. Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta, je┼╝eli Towar konsumpcyjny w chwili jego wydania by┼é niezgodny z umow─ů, posiada wady fizyczne, prawne. Sprzedawca odpowiada za niezgodno┼Ť─ç Towaru konsumpcyjnego z umow─ů w przypadku jej stwierdzenia przed up┼éywem dwóch lat od wydania tego Towaru Kupuj─ůcemu, przy czym w razie wymiany Towaru termin ten biegnie na nowo. Wada fizyczna polega na niezgodno┼Ťci rzeczy sprzedanej z umow─ů. W szczególno┼Ťci rzecz sprzedana jest niezgodna z umow─ů, je┼╝eli:
a) nie ma w┼éa┼Ťciwo┼Ťci, które rzecz tego rodzaju powinna mie─ç ze wzgl─Ödu na cel w umowie oznaczony albo wynikaj─ůcy z okoliczno┼Ťci lub przeznaczenia;
b) nie ma w┼éa┼Ťciwo┼Ťci, o których istnieniu Sprzedawca zapewni┼é Kupuj─ůcego, w tym przedstawiaj─ůc próbk─Ö lub wzór;
c) nie nadaje si─Ö do celu, o którym Kupuj─ůcy poinformowa┼é Sprzedawc─Ö przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zg┼éosi┼é zastrze┼╝enia co do takiego jej przeznaczenia;
d) zosta┼éa Kupuj─ůcemu wydana w stanie niezupe┼énym.

3. Zg┼éoszenie o wadach Towaru nale┼╝y przes┼éa─ç drog─ů elektroniczn─ů na adres mailowy Sprzedawcy, poprzez wype┼énienie formularza elektronicznego umieszczonego na stronie sklepu internetowego lub w formie pisemnej na adres pocztowy Sprzedawcy (patrz §1 ust. 2: „Adres Sprzedawcy”). Je┼Ťli konsument ma trudno┼Ťci i nie wie, jak skonstruowa─ç zg┼éoszenie o wadach Towaru, zg┼éoszenie mo┼╝e przes┼éa─ç dla przyk┼éadu na formularzu stanowi─ůcym za┼é─ůcznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, co stanowi tylko i wy┼é─ůcznie u┼éatwienie dla procesu reklamacji, nie stanowi ┼╝adnego wymogu korzystania z w/w wzorca dla skuteczno┼Ťci reklamacji.

4. Je┼╝eli jest to niezb─Ödne dla prawid┼éowej oceny wad fizycznych Towaru, na pro┼Ťb─Ö i po ustaleniach wst─Öpnych ze Sprzedawc─ů, Towar nale┼╝y dostarczy─ç na adres siedziby Sprzedawcy (patrz §1 ust. 2: „Adres Sprzedawcy”) gdy tylko w┼éa┼Ťciwo┼Ťci Produktu na to pozwalaj─ů.

5. Sprzedawca odpowiada niezw┼éocznie na zg┼éoszenie Konsumenta jednak nie pó┼║niej ni┼╝ w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania. Nierozpatrzenie zg┼éoszenia w zakre┼Ťlonym terminie jest równoznaczne z jego uwzgl─Ödnieniem przez Sprzedawc─Ö i uznaniem go za uzasadnione.

6. Sprzedawca pokrywa koszty odebrania Towaru, dostawy, usuni─Öcia wad lub wady i wymiany Towaru na nowy.

 

§9 Odst─ůpienie

1. Zgodnie z przepisami prawa Klientowi b─Öd─ůcemu Konsumentem w my┼Ťl art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 wraz z pó┼║n. zm.) o prawach Konsumenta, przys┼éuguje prawo do odst─ůpienia od umowy zawartej na odleg┼éo┼Ť─ç bez podawania przyczyny z wyj─ůtkiem okoliczno┼Ťci wskazanych w ust. 14 niniejszego paragrafu

2. Prawo do odst─ůpienia od umowy przys┼éuguje w terminie 14 dni kalendarzowych od momentu obj─Öcia Towaru w posiadanie przez Klienta b─Öd─ůcego jednocze┼Ťnie Konsumentem lub osob─Ö trzeci─ů przez niego wskazan─ů inn─ů ni┼╝ przewo┼║nik.

3. Gdy Klient b─Öd─ůcy Konsumentem odst─ůpi od umowy, umowa jest uwa┼╝ana za niezawart─ů, a Konsument jest zwolniony wówczas z wszelkich zobowi─ůza┼ä. To co strony ┼Ťwiadczy┼éy sobie nawzajem podlega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba ┼╝e zmiana by┼éa konieczna w granicach zwyk┼éego zarz─ůdu. Zwrot powinien nast─ůpi─ç niezw┼éocznie, nie pó┼║niej ni┼╝ w terminie czternastu dni.

4. Klient b─Öd─ůcy Konsumentem mo┼╝e odst─ůpi─ç od umowy, sk┼éadaj─ůc o┼Ťwiadczenie na internetowym formularzu stanowi─ůcym za┼é─ůcznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, przesy┼éaj─ůc je drog─ů elektroniczn─ů lub na adres pocztowy Sprzedawcy wed┼éug wyboru Klienta. Za┼é─ůcznik nr 1 stanowi tylko pomoc w odst─ůpieniu od umowy, nie jest wzorem koniecznym do skorzystania z prawa do odst─ůpienia od umowy. Klient mo┼╝e, ale nie musi z niego korzysta─ç. Dla skutecznego odst─ůpienia wystarczy przes┼éanie o┼Ťwiadczenia na pi┼Ťmie na adres Sprzedawcy.

5. Do zachowania terminu okre┼Ťlonego w ust. 2 wystarczy wys┼éanie o┼Ťwiadczenia Klienta o odst─ůpieniu od umowy przed jego up┼éywem.

6. Sprzedawca niezw┼éocznie potwierdzi Klientowi otrzymanie o┼Ťwiadczenia o odst─ůpieniu od umowy i stosownie poinformuje Klienta o dalszym post─Öpowaniu, w tym o sposobie zwrotu Towaru oraz w razie pyta┼ä udzieli na nie odpowiedzi.

7. Sprzedawca niezw┼éocznie, w terminie nie d┼éu┼╝szym ni┼╝ 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania o┼Ťwiadczenia Klienta o odst─ůpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszelkie otrzymane od niego p┼éatno┼Ťci, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Sprzedawca dokonuje zwrotu p┼éatno┼Ťci przy u┼╝yciu takiego samego sposobu p┼éatno┼Ťci, jakiego u┼╝y┼é Klient, chyba ┼╝e Klient wyra┼║nie zgodzi┼é si─Ö na inny sposób zwrotu p┼éatno┼Ťci, który nie wi─ů┼╝e si─Ö dla niego z ┼╝adnymi kosztami.

8. Je┼╝eli Sprzedawca po uzyskaniu zgody od Klienta nie zobowi─ůza┼é si─Ö, ┼╝e sam odbierze od niego Towar, Sprzedawca mo┼╝e wstrzyma─ç si─Ö ze zwrotem otrzymanych p┼éatno┼Ťci, w tym kosztów dostarczenia rzeczy a┼╝ do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu/potwierdzenia jego odes┼éania, w zale┼╝no┼Ťci od tego, które zdarzenie nast─ůpi wcze┼Ťniej.

9. Klient ma obowi─ůzek zwróci─ç rzecz Sprzedawcy lub przekaza─ç j─ů osobie upowa┼╝nionej przez Sprzedawc─Ö niezw┼éocznie, jednak nie pó┼║niej ni┼╝ w terminie 14 dni kalendarzowych, od dnia, w którym odst─ůpi┼é od umowy, chyba ┼╝e Sprzedawca zaproponowa┼é, ┼╝e sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odes┼éanie Towaru przed jego up┼éywem.

10. Klient b─Öd─ůcy Konsumentem ponosi wy┼é─ůcznie bezpo┼Ťrednie koszty zwrotu Towaru.

11. Konsumentowi, przys┼éuguje prawo do odst─ůpienia od umowy zawartej na odleg┼éo┼Ť─ç, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyj─ůtkiem kosztów okre┼Ťlonych w art. 33 i/lub art. 34 Prawa konsumenckiego.

12. Towar nale┼╝y dostarczy─ç na Adres Sprzedawcy (zgodnie z §1ust. 2 Regulaminu).

13. Konsument ponosi odpowiedzialno┼Ť─ç za zmniejszenie warto┼Ťci rzeczy b─Öd─ůce wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczaj─ůcy poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. Oznacza to, ┼╝e Kupuj─ůcy ma prawo oceni─ç i sprawdzi─ç Towar, ale tylko w taki sposób w jaki móg┼éby to uczyni─ç w sklepie stacjonarnym (czyli sprawdzi─ç jego kompletno┼Ť─ç i parametry techniczne). Konsument nie mo┼╝e bowiem normalnie u┼╝ytkowa─ç rzeczy w przeciwnym razie odst─Öpuj─ůc od umowy mo┼╝e zosta─ç obci─ů┼╝ony dodatkowymi kosztami w zwi─ůzku ze zmniejszeniem jej warto┼Ťci.

14. Prawo do odst─ůpienia od umowy nie przys┼éuguje Klientowi w odniesieniu do umów okre┼Ťlonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta m. in. w sytuacji:
a) o ┼Ťwiadczenie us┼éug, je┼╝eli przedsi─Öbiorca wykona┼é w pe┼éni us┼éug─Ö za wyra┼║n─ů zgod─ů Konsumenta, który zosta┼é poinformowany przed rozpocz─Öciem ┼Ťwiadczenia, ┼╝e po spe┼énieniu ┼Ťwiadczenia przez przedsi─Öbiorc─Ö utraci prawo odst─ůpienia od umowy;
b) w której cena lub wynagrodzenie zale┼╝y od waha┼ä na rynku finansowym, nad którymi przedsi─Öbiorca nie sprawuje kontroli, które mog─ů wyst─ůpi─ç przed up┼éywem terminu do odst─ůpienia od umowy;
c) w której przedmiotem ┼Ťwiadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana wed┼éug specyfikacji Konsumenta lub s┼éu┼╝─ůca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
d) w której przedmiotem ┼Ťwiadczenia jest rzecz ulegaj─ůca szybkiemu zepsuciu lub maj─ůca krótki termin przydatno┼Ťci do u┼╝ycia;
e) w której przedmiotem ┼Ťwiadczenia jest rzecz dostarczana w zapiecz─Ötowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie mo┼╝na zwróci─ç ze wzgl─Ödu na ochron─Ö zdrowia lub ze wzgl─Ödów higienicznych, je┼╝eli opakowanie zosta┼éo otwarte po dostarczeniu;
f) w której przedmiotem ┼Ťwiadczenia s─ů rzeczy, które po dostarczeniu, ze wzgl─Ödu na swój charakter zostaj─ů nieroz┼é─ůcznie po┼é─ůczone z innymi rzeczami.

 

§10 Post─Öpowanie reklamacyjne

1. Dla prawid┼éowego z┼éo┼╝enia reklamacji Klient powinien poda─ç swoje dane takie jak: imi─Ö i nazwisko lub nazw─Ö firmy, adres zamieszkania lub adres siedziby firmy oraz adres poczty elektronicznej, przedmiot reklamacji, w miar─Ö mo┼╝liwo┼Ťci numer zamówienia wraz ze wskazaniem okresu czasu, którego dotyczy reklamacja oraz okoliczno┼Ťci uzasadniaj─ůce z┼éo┼╝enie reklamacji (opis na czym ona polega) ewentualnie jakich cech Towar zamawiany nie posiada, a wed┼éug zapewnie┼ä Sprzedawcy lub wed┼éug sposobu przedstawienia go Klientowi mia┼é posiada─ç.

2. Je┼╝eli Klientem jest Konsument, mo┼╝e za┼╝─ůda─ç wymiany Towaru na taki, który jest wolny od wad zamiast zaproponowanego przez Sprzedawc─Ö, usuni─Öcia wady albo zamiast wymiany Produktu ┼╝─ůda─ç usuni─Öcia wady, chyba ┼╝e doprowadzenie rzeczy do zgodno┼Ťci z umow─ů w sposób wybrany przez Klienta jest niemo┼╝liwe albo wymaga┼éoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawc─Ö. Przy ocenie nadmierno┼Ťci kosztów uwzgl─Ödnia si─Ö warto┼Ť─ç rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a tak┼╝e bierze si─Ö pod uwag─Ö niedogodno┼Ťci, na jakie nara┼╝a┼éby Klienta inny sposób zaspokojenia.

3. Je┼╝eli przepisy odr─Öbne nie stanowi─ů inaczej Sprzedawca jest obowi─ůzany udzieli─ç odpowiedzi na reklamacj─Ö konsumenta w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Je┼╝eli Sprzedawca nie udzieli┼é odpowiedzi na reklamacj─Ö w terminie, o którym mowa wy┼╝ej, uwa┼╝a si─Ö, ┼╝e uzna┼é reklamacj─Ö. Odpowied┼║ na reklamacj─Ö Sprzedawca przekazuje Klientowi/ Konsumentowi na papierze lub innym trwa┼éym no┼Ťniku (np. pami─Öci USB lub p┼éycie CD/DVD, odpowiadaj─ůc na reklamacj─Ö.)

4. W przypadku nierozpatrzenia zg┼éoszenia reklamacyjnego w zakre┼Ťlonym terminie, nale┼╝y uzna─ç je za uwzgl─Ödnione przez Sprzedawc─Ö. Roszczenie dotycz─ůce odst─ůpienia od umowy, w przypadku jego nierozpatrzenia w terminie, nie jest równoznaczne z uznaniem z┼éo┼╝onej reklamacji.

 

§11 Odpowiedzialno┼Ť─ç

1. Klient nie jest uprawniony do:
a) zamieszczania danych osobowych osób trzecich, rozpowszechniania wizerunku bez wymaganego zezwolenia lub zgody osoby trzeciej której dane te dotycz─ů;
b) zamieszczania tre┼Ťci o charakterze reklamowym i lub promocyjnym, niezgodny z celem dzia┼éalno┼Ťci Sklepu internetowego.

2. Zabronione jest zamieszczanie przez Klienta tre┼Ťci, które mog┼éyby w szczególno┼Ťci:
a) by─ç zamieszczone z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich;
b) by─ç zamieszczone w z┼éej wierze b─ůd┼║ takich które mog┼éy by by─ç za takie uznane;
c) narusza─ç prawa osób trzecich, praw autorskich, praw pokrewnych, praw w┼éasno┼Ťci przemys┼éowej, tajemnicy przedsi─Öbiorstwa lub obj─Ötych klauzul─ů poufno┼Ťci zw┼éaszcza okre┼Ťlanych jako tajne lub ┼Ťci┼Ťle tajne;
d) by─ç obra┼║liwe b─ůd┼║ stanowi─ůc─ů gro┼║b─Ö skierowan─ů do innych osób, wypowiedzi powszechnie uwa┼╝anych za obra┼║liwe np. wulgaryzmy;
e) naruszać słuszne interesy Organizatora;
f) by─ç rozsy┼éanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam);
g) narusza─ç w inny sposób dobre obyczaje, przepisy obowi─ůzuj─ůcego prawa, normy spo┼éeczne lub obyczajowe.

3. W przypadku otrzymania powiadomienia przez osob─Ö trzeci─ů, uprawnion─ů b─ůd┼║ organ w┼éadzy Pa┼ästwowej Organizatora zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub usuwania tre┼Ťci zamieszczanych przez Klient, w sytuacji stwierdzenia, ┼╝e mog─ů one stanowi─ç naruszenie niniejszego Regulaminu lub obowi─ůzuj─ůcych przepisów prawa. Organizator nie kontroluje na bie┼╝─ůco zamieszczanych tre┼Ťci.

 

§12 Pozas─ůdowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze┼ä

Informacje o pozas─ůdowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze┼ä, a tak┼╝e zasady dost─Öpu do tych procedur udost─Öpniane s─ů w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników Konsumentów, organizacji spo┼éecznych, do których zada┼ä statutowych nale┼╝y ochrona Konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod nast─Öpuj─ůcymi adresami Urz─Ödu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php, www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php, www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
Konsument posiada mi─Ödzy innymi nast─Öpuj─ůce mo┼╝liwo┼Ťci skorzystania z pozas─ůdowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia swoich roszcze┼ä:
a) zwrócenie si─Ö do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszcz─Öcie post─Öpowania mediacyjnego w sprawie polubownego zako┼äczenia sporu.
b) zwrócenie si─Ö do sta┼éego polubownego S─ůdu Konsumenckiego dzia┼éaj─ůcego przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygni─Öcie sporu wynik┼éego z zawartej umowy, adres www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
c) zwrócenie si─Ö o bezp┼éatn─ů pomoc prawn─ů m.in. do Federacji Konsumentów - adres strony internetowej: www.federacjakonsumentow.org.pl.

W rozwi─ůzywaniu sporów transgranicznych pomaga Sie─ç Europejskich Centrów Konsumenckich. Adresy tych instytucji dost─Öpne s─ů na stronie internetowej Europejskiego Centrum Konsumenckiego www.konsument.gov.pl.
Konsument mo┼╝e równie┼╝ skorzysta─ç z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów (platforma ODR), zgodnie z rozporz─ůdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów Konsumenckich oraz zmiany rozporz─ůdzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporz─ůdzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich). ODR (online dispute resolution) dost─Öpnej pod adresem elektronicznym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ Europejska platforma ODR stanowi jeden wspólny punkt dost─Öpu dla konsumentów i przedsi─Öbiorców, umo┼╝liwiaj─ůcy pozas─ůdowe rozstrzyganie sporów dotycz─ůcych zobowi─ůza┼ä umownych, wynikaj─ůcych z zawartej internetowej umowy sprzeda┼╝y: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL
Skorzystanie z pozas─ůdowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze┼ä ma charakter dobrowolny i mo┼╝e mie─ç miejsce tylko i wy┼é─ůcznie, gdy obie strony sporu tj Sprzedawca i Klient wyra┼╝─ů na to zgod─Ö.

§13 Postanowienia ko┼äcowe

1. Sklep internetowy honoruje wszelkie prawa Klientów przewidziane w przepisach obowi─ůzuj─ůcego prawa.

2. Je┼Ťli obowi─ůzuj─ůce prawo przyznaje Klientom b─Öd─ůcym konsumentami korzystniejsze obowi─ůzkowe i wymagane prawem uregulowania ni┼╝ te, które s─ů zawarte w niniejszym Regulaminie, odpowiednie postanowienia Regulaminu s─ů bezpo┼Ťrednio zast─Öpowane przez konkretne normy obowi─ůzuj─ůcego prawa i tym samym s─ů wi─ů┼╝─ůce dla w/w w┼éa┼Ťciciela.

3. Wszelkie tre┼Ťci zamieszczone na stronie Sklepu internetowego (wliczaj─ůc w to grafik─Ö, teksty, uk┼éad stron i logotypy) korzystaj─ů z ochrony przewidzianej dla praw autorskich i s─ů wy┼é─ůczn─ů w┼éasno┼Ťci─ů Organizatora. Wykorzystywanie tych tre┼Ťci bez pisemnej zgody Organizator skutkuje odpowiedzialno┼Ťci─ů cywiln─ů oraz karn─ů.

4. Organizator - w┼éa┼Ťciciel sklepu jako administrator danych osobowych, informuj─ů Pana/ Pani─ů, i┼╝:
· podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezb─Ödne do realizacji zamówienia;
· osoba podaj─ůca swoje dane osobowe ma nieograniczone prawo dost─Öpu do wszystkich tre┼Ťci swoich danych i ich sprostowania, usuni─Öcia (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofni─Öcia zgody w dowolnym momencie bez wp┼éywu na zgodno┼Ť─ç z prawem przetwarzania, dane mog─ů by─ç udost─Öpnione jednak w┼éa┼Ťciwym organom pa┼ästwa w sytuacji, gdy odpowiedni przepis tego b─Ödzie wymaga┼é;
· podstaw─ů przetwarzania danych osobowych b─Ödzie art. 6 ust. 1 pkt a) oraz tre┼Ť─ç ogólnego rozporz─ůdzenia o ochronie danych;
· dane osobowe b─Öd─ů przechowywane i przetwarzane przez okres niezb─Ödny do zako┼äczenia przetwarzania i realizacji zamówienia, lecz nie d┼éu┼╝ej ni┼╝ przez okres 3 lat (2 lata okres to okres reklamacji i 1 rok na ewentualnie inne roszczenia i sytuacj─Ö wyj─ůtkowe);
· osoba udost─Öpniaj─ůca swoje dane osobowe ma prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna, ┼╝e przetwarzanie danych osobowych dotycz─ůcych realizacji zamówienia narusza przepisy ogólnego rozporz─ůdzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

5. W zakresie przetwarzania danych osobowych niniejszego Sklepu internetowego nie zosta┼é stwierdzony przez Komisj─Ö Europejsk─ů odpowiedni stopie┼ä ochrony w drodze decyzji, ale dane b─Öd─ů odpowiednio zabezpieczone za pomoc─ů rozwi─ůza┼ä i ┼Ťrodków informatyczno-prawnych.

6. Pa┼ästwa dane b─Öd─ů przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym równie┼╝ w formie profilowania.

7. W pozosta┼éych kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu maj─ů zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególno┼Ťci:
a) ustawa z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialno┼Ťci za szkod─Ö wyrz─ůdzon─ů przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 Nr 22 poz. 271 wraz z pó┼║n. zm.);
b) ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzeda┼╝y konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 Nr 141, poz. 1176 wraz z pó┼║n. zm.);
c) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 wraz z pó┼║n. zm.);
d) ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o ┼Ťwiadczeniu us┼éug drog─ů elektroniczn─ů (Dz.U. 2013 poz. 1422 wraz z pó┼║n. zm.);
e) ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo w┼éasno┼Ťci przemys┼éowej (Dz.U. 2001 Nr 49 poz. 508 wraz z pó┼║n. zm.);
f) ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2006 Nr 90 poz. 631 wraz z pó┼║n. zm.);
g) ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827 ze zm.).

8. Zmieniony Regulamin wi─ů┼╝e Klientów, je┼╝eli zosta┼éy zachowane wymagania okre┼Ťlone w art. 384 KC (tj. Klient zosta┼é prawid┼éowo powiadomiony o zmianach).

9. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu z wa┼╝nych przyczyn to jest:
a) zmiany przepisów prawa;
b) zmiany sposobów p┼éatno┼Ťci i dostaw;
c) zmiana kursu walut;
d) zmiany sposobu ┼Ťwiadczenia us┼éug drog─ů elektroniczn─ů obj─Ötym regulaminem;
e) zmiany danych Sprzedawcy/ów, w tym adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu.

10. Zmiany Regulaminu nie maj─ů wp┼éywu na z┼éo┼╝one i realizowane ju┼╝ zamówienia, do nich zastosowanie ma Regulamin obowi─ůzuj─ůcym w chwili z┼éo┼╝enia zamówienia. Organizator o zamierzonej zmianie informuje na stronie sklepu internetowego co najmniej na 30 dni wcze┼Ťniej. W przypadku braku akceptacji zmienionego regulaminu Klienci mog─ů w terminie 30 dni od dnia otrzymania wiadomo┼Ťci wypowiedzie─ç umow─Ö ze skutkiem natychmiastowym.

11. Spory powsta┼ée w wyniku ┼Ťwiadczenia us┼éug na podstawie niniejszego Regulaminu zostan─ů poddane pod rozstrzygni─Öcie S─ůdowi Powszechnemu wed┼éug wyboru Klienta b─Öd─ůcego jednocze┼Ťnie Konsumentem, zgodnie z w┼éa┼Ťciwymi przepisami prawa polskiego.

12. Za┼é─ůczniki do Regulaminu stanowi─ů jego integraln─ů cz─Ö┼Ť─ç.

13. Umowa sprzeda┼╝y zawierana jest w j─Özyku polskim, o tre┼Ťci zgodnej z Regulaminem.

14. Klienci w/w sklepu mog─ů uzyska─ç dost─Öp do niniejszego Regulaminu w ka┼╝dym czasie za po┼Ťrednictwem odsy┼éacza zamieszczonego na stronie g┼éównej Sklepu internetowego oraz pobra─ç go i sporz─ůdzi─ç jego wydruk.

15. Regulamin wchodzi w ┼╝ycie z dniem 01.01.2021

 

Spis za┼é─ůczników:

Wzór formularza odst─ůpienia do umowy
Wzór formularza zg┼éoszenia o wadach towaru